Thông tin liên hệ

Địa chỉ16 Đặng Tất, Phường Tân Định , Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng Nhân Sự: + 84 915 850 996

EMAIL: assistant@kingelong.com

Gửi Mail

Liên hệ kinh doanh